Zoeken

ViaValk - Interim & Advies

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: VIAVALK Interim & Advies;
c) Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verplicht
werkzaamheden te verrichten.
1.2 De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en
opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een
opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

 

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
2.1 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er
voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft
verstrekt.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.3 De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van
verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
2.4 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging/engagementletter (nog) niet – getekend –
retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
2.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat
deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

 

Artikel 3. Uitvoeren door derden
3.1 Opdrachtnemer heeft het recht, voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de opdracht door
derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
3.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 


Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
4.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de
resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

 

Artikel 5. Wijziging in de opdracht
5.1 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk
veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken
tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de
opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor
meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
5.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht
moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
5.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk
overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.

 

 

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig
heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
6.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in
verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan
zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst.
6.4 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig
medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever
dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te
kunnen verrichten.
6.5 Indien en voorzover de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer
kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard
van de opdracht anders voortvloeit.
6.6 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens,
bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor
rekening van opdrachtgever.

 Artikel 7. Geheimhouding
7.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij
is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie
aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan
beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
7.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te
schakelen derden.

 

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1 Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van
opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet
daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
8.2 Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door
opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvuldigd
worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.

 

 

Artikel 9. Tarieven
9.1 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, declaraties van ingeschakelde derden, BTW en
andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd.
9.2 Reis- en verblijfkosten worden niet, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht.
9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren
(bijvoorbeeld lonen danwel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen
tarief dienovereenkomstig aan te passen.
9.4 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de
bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd
tot ontbinding.

 

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of
gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen
van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.5 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.6 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
10.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
10.8 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de
overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is
opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder
zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze
overeenkomst of de wet.

 

 

Artikel 11. Uitvoeringstermijn
Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk
in gebreke te stellen.

 

 

Artikel 12. Opzegging
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke
termijn.
12.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse
declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, vermeerderd met eventuele additionele kosten die zij redelijkerwijs moet
maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot
onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe
te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking
worden gesteld aan opdrachtgever.
12.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt,
heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
12.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft zij aanspraak op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
12.5 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking
tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van
opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
13.2 Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou
zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of
daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid beperkt zich tot maximaal het honorarium dat opdrachtnemer
in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een (advies) opdracht met een langere looptijd dat zes
maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat opdrachtnemer in het
kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever
aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
13.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
13.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
13.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 14. Vrijwaring derden
14.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
14.2 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt
aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 15. Vervaltermijn
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van
opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

 

 

Artikel 16. Contractsoverneming
16.1.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een
contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de
overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
16.2 Voorts geldt dat voor zover opdrachtgever al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming,
dan dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige
schadevergoeding ter zake gehouden.

 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.